Wonen, zorg en dienstverlening

In juni ben ik toegetreden tot het bestuur van Roze stadsdorp Amsterdam. Op een vrijwilligersbijeenkomst bleek enige behoefte om als Roze Stadsdorp ons ook meer bezig te gaan houden met het sociaal domein. Het sociaal domein behelst de gebieden wonen, zorg en welzijn. Op welzijnsgebied zijn we natuurlijk al lang goed bezig met de vele activiteiten, die er plaatsvinden. Wandelen, fietsen, naar de bioscoop gaan maar ook de maandelijkse borrel of het koffie drinken behoren tot ontmoeting en met elkaar actief bezig zijn en dat behoort tot het welzijnswerk. Ook dienstverlening is een belangrijke pijler van het welzijnswerk. Daar doen we nog niet zoveel mee binnen Roze stadsdorp. In het verlengde daarvan komt ook de lichte zorgcomponent om de hoek kijken en vervolgens de thema’s wonen en woonomgeving. Ook al blijven we allemaal jong van hart; ons lichaam en geest wordt elk jaar ouder met alle ongemakken, die daaruit voortvloeien. Elkaar daarin ondersteunen behoort eveneens tot het nabuurschap, waarop de stadsdorpen en ook Roze Stadsdorp zijn gebaseerd.

Onderzoek

Het komend seizoen willen we daar eens wat meer aandacht aan gaan besteden. Ten eerste door een uitgebreid onderzoek te laten verrichten naar de behoefte op dit gebied bij onze ingeschreven deelnemers. Ten tweede kijken of die behoefte specifiek is voor de LHBTI-gemeenschap in relatie tot de heterowereld. Welke voorzieningen zijn er in onze buurt, wijk of stad, om in de gesignaleerde behoefte te voorzien. Zijn die voorzieningen ook afgestemd op de LHBTI- gemeenschap.

Lang niet alle gesignaleerde behoeften vragen dus om een aanpak vanuit Roze Stadsdorp. Een nader gesprek met een bestaande voorziening in de buurt kan soms al genoeg zijn. Maar uit het onderzoek komen zeker ook leemten tevoorschijn in het beschikbare voorzieningenpakket. Soms passen die volledig in het nabuurschap en zijn ook makkelijk met elkaar op te zetten zoals bijvoorbeeld telefooncirkels voor gepensioneerde alleenwonenden. Sommige zaken kunnen ook aanleiding zijn voor een themabijeenkomst om met elkaar over van gedachten te wisselen. Dat leggen we dan weer voor aan de betreffende commissie. Uit zo’n themabijeenkomst kunnen ook weer nieuwe ideeën voor dienstverlenende activiteiten ontstaan.

Coördinerende werkgroep

Het lijkt mij erg leuk en zinvol om daar binnen Roze Stadsdorp mee aan de slag te gaan maar ik kan dat niet alleen. Ik heb al wel een paar mensen gepolst. Zij waren wel enthousiast dus nu waag ik een stap verder. Mijn idee is een werkgroep te starten met zo’n 7 personen die, met deskundige/professionele begeleiding een onderzoeksopzet gaan maken en zorgen dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten kunnen keuzes gemaakt worden, wat en op welke wijze we de gesignaleerde zaken gaan aanpakken. Natuurlijk ben ik in eerste instantie op zoek naar personen met kennis en ervaring binnen het sociaal domein en of mensen die daar compassie mee hebben.  Maar ook zoek ik iemand, die over de thema’s en onze aanpak artikelen in de Flamingo/op de website of facebook kan schrijven. Ik denk voorlopig aan een coördinerende werkgroep van zo’n 7 personen als start.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je er vrijblijvend met mij verder over praten, stuur dan een korte mail naar bestuur@rozestadsdorp.amsterdam. Ik zie er naar uit.

Sjaak Blenk