2021 stond voor het Roze Stadsdorp opnieuw in het teken van de coronamaatregelen waardoor vrijwel alle activiteiten min of meer aangepast moesten worden. Maar, als er weer wat lucht kwam, stond iedereen in de startblokken om aan de slag te gaan. De veerkracht en inventiviteit van onze activiteitencommissies en buurtgroepen bleken ook dit jaar weer groot te zijn, zoals we in hun verslagen kunnen lezen. Daarnaast startte een nieuwe activiteit, de museumclub, die meteen al veel deelnemers trok. Grote pechvogel was de danscommissie die in de anderhalve meter samenleving van de afgelopen twee jaar geen enkele dansmiddag kon organiseren. Hetzelfde lot trof de themabijeenkomsten.

Gelukkig blijkt de nieuwsbrief een blijvertje. Opnieuw konden we genieten van leuke interviews, mooie ontroerende verhalen en informatie en tips.

Misschien mede dankzij corona was er in het afgelopen jaar plotseling belangstelling voor leesclubs. Er zijn er inmiddels twee gestart.

Hulde dus wederom aan al onze vrijwilligers die opnieuw hun creativiteit ingezet hebben om ervoor te zorgen dat we contact met elkaar konden houden en dat we waar mogelijk actief konden blijven.

Verdere details vind je in de verslagen van bestuur, commissies en activiteitengroepen.

 

Bestuur

Begin van het jaar trad Marielle Prick toe tot het bestuur als penningmeester.

Op de agenda van het bestuur stond, naast de lopende zaken, o.a. de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) op de agenda. Dit is een wet die voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. De afspraken binnen ons Stadsdorp moesten aan deze wet getoetst worden en op grond daarvan heeft het bestuur een aantal maatregelen getroffen, met name om het toezicht op financiële transacties door meerdere personen te borgen.  Ook onze ANBI-status is beter zichtbaar gemaakt op onze website, met een duidelijke uitleg hoe donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

In het afgelopen jaar kwam het overleg binnen de koepel van Amsterdamse Stadsdorpen ook weer op gang.

Een geplande beleidsbijeenkomst met commissies en andere vrijwilligers moest helaas vanwege corona worden afgeblazen.

Leden van het bestuur: Ineke Kraus (voorzitter), Niels Wolf (secretaris), Marielle Prick (penningmeester), Gert van der Worp (lid)

 

Financieel overzicht 2021

Balans:

Saldo op 1 januari 2021 €  4.499,-- 
Uitgaven  €  1.055,--
Ontvangen aan donaties  €     450,--
Een negatief resultaat van €     605,--
  ----------------
Banksaldo op 31 december 2021 €  3.894,--

Toelichting

In 2021 zijn veel van de geplande activiteiten in verband met de coronamaatregelen afgelast. Het bedrag van € 144,-- (activiteiten) is besteed aan de hapjes bij de eerste borrel van het jaar in Café Hoogendam op 20 juli. Het bestuur wilde deze borrel - na zo’n lange tijd van stilte - graag een feestelijk tintje te geven en heeft daarom, eenmalig, geld beschikbaar gesteld. De overige kosten gingen op aan de bank, de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en publiciteit.

Omdat er geen activiteiten waren die tot extra kosten leidden hebben we dit jaar geen verzoek om donaties doen uitgaan. Desondanks heeft een aantal leden ons toch een donatie gestuurd, waaronder een lid dat ons trouw maandelijks een donatie stuurt. Dit leverde bij elkaar dit jaar € 450,-- op, waarvoor wij alle gevers (nogmaals) heel hartelijk bedanken!

De Redactie

Een van de weinige activiteiten die dit tweede coronajaar wél gewoon doorgingen was het samenstellen en de verzending van de maandelijkse Flamingo. Onze gastschrijvers Jaap van Riemsdijk, Nelleke Oepkes, Rud Perree, Jacqueline Janssen en Frank Storm hebben veel mensen geïnterviewd en mooie, vaak interessante en verrassende verhalen geschreven, onder eindredactie van Emma van Zalinge en Haidy Möller. Regelmatig ontvingen we complimenten van onze lezers.

In dit jaar groeide het aantal mensen aan wie we de nieuwsbrief stuurden van 907 naar 971. Ruim 65% opende de nieuwsbrief, daarvan las bijna 88% de Flamingo en rond de 43% klikte op linkjes om de verdere informatie te lezen. 

Het redactionele kernteam is dit jaar behoorlijk gewijzigd: onze eindredacteur Haidy Möller heeft ons helaas verlaten in verband met haar verhuizing naar het zuiden. Van meet af aan heeft zij een enorme hoeveelheid energie gestoken in de organisatie die nodig is om alle bijdragen op tijd voor iedere Flamingo in ons postvak te doen belanden: ontzettend veel dank hiervoor!

Na een oproep in de Flamingo voor nieuwe medewerkers hebben zich een aantal mensen opgegeven waarvan er uiteindelijk twee ons kernteam hebben versterkt: Lisette Hensen en Bart de Boer. Daar zijn we erg blij mee. Het betekent dat we de taken wat betreft nieuwsbrief en website nu wat meer kunnen rouleren en dat er opvang is bij ziekte of afwezigheid.

Het RSA heeft twee Facebook-pagina’s, een openbare en een besloten groep. Deze worden voornamelijk beheerd door ellekari. Facebook is een heel ander sociaal medium, maar kan nieuwe mensen bereiken en heeft veel potentie voor onderling contact.

De website: de trekkers van activiteiten en buurtgroepen weten steeds vaker hun deel van de website zelf bij te houden. De website is nog steeds ondergebracht bij het platform Coloci. De domeinnamen staan geregistreerd via Vimexx. Omdat er veel problemen bleven met de bezorging en werking van de e-mails, is eind 2021 het hele e-mailpakket van hoster veranderd. Alle e-mailboxen staan nu bij Cocomo webhosting.
Redactie: Bart de Boer, Lisette Hensen, Ellekari Jongenelen, Annemarie de Koning

Themabijeenkomsten

In 2021 hebben we geen bijeenkomsten georganiseerd.  We hebben na overleg afgezien van een themabijeenkomst online. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor de inhoud van het thema, maar ook voor het samenzijn en met elkaar in gesprek raken. Wij zagen ons dat niet aantrekkelijk en leuk via het beeldscherm organiseren, zonder te veel kosten (denk aan het huren van een studio met apparatuur).

Voordat corona toesloeg waren we bezig met het organiseren van het Onderwerp Eigen regie, mantelzorg en hulp vragen. Tijdens de lockdown hebben we besloten om onze eerstvolgende themabijeenkomst, als het weer mag en kan, met een breder en minder specifiek thema te komen. Om daarvoor een keuze te kunnen maken hebben we nogmaals de serie van vier documentaires van Michiel van Erp De roze Revolutie bekeken. Naar aanleiding daarvan besloten we dat ons eerste thema, zodra het weer kan met een groter publiek, zal zijn Jong en Oud in Genderland. In deze themamiddag willen we ouderen (Roze Stadsdorpers) en jongeren (onder andere van ASV-Gay en UvA-HvA Pride) met elkaar in gesprek laten gaan.

Leden van de commissie: David Noordhoff, Josée Rothuizen, Lode Wigersma, Marijke Kooi.

Borrelcommissie

Net als in het jaar 2020 werden de activiteiten van de commissie beperkt door de coronamaatregelen. In totaal kon er maar in zes van de twaalf maanden een borrel georganiseerd worden.

In mei en juni konden we terecht bij café de Tropen. Een favoriete locatie vanwege het prachtige terras maar ook vanwege de zeer prettige samenwerking. En niet te vergeten de heerlijke hapjes. Beide maanden waren we genoodzaakt de borrel in twee shifts van elk 30 personen te organiseren. En beide keren zaten we helemaal vol.

Juli, augustus en september namen we onze toevlucht tot grand café Hoogendam omdat daar zowel binnen als buiten een behoorlijk aantal mensen terecht kan. Met respectievelijk 75, 70 en 60 bezoekers waren we gezien de omstandigheden zeker tevreden.

De laatste borrel van het jaar werd georganiseerd in oktober in the College Hotel, een nieuwe locatie.

Met 97 bezoekers boekten we een record!

De borrelcommissie bestond in 2021 uit Marijke Kooi, Lianne Postma, Peter Heeremans, Mara Reijntjes en Niels Wolf. Niels is aan het eind van het jaar gestopt met zijn werk voor de commissie. Zijn afscheid van Niels is uitgesteld tot beter tijden, maar onze dank voor zijn langdurige en grote bijdrage spreken we hierbij alvast uit.

Commissie Informatie Wonen, Zorg en Welzijn 

Deze commissie heeft in het afgelopen jaar haar taken neergelegd. De opzet van deze commissie was te komen tot structurele informatieverstrekking over deze onderwerpen via de website van het RSA. Dit is nooit van de grond gekomen. Dit had onder meer te maken met de nieuwe opzet van de site, het feit dat deze onderwerpen nu regelmatig aan bod komen via de Flamingo, maar ook met het feit dat het opzetten en bijhouden van een dergelijk informatiesysteem een zeer grote opgave is, die veel inzet vraagt, met name voor het up to date houden van die informatie.

Het bestuur dankt Herman Boers, Karen van Dijken, Jaap van Riemsdijk en Karel Brühl voor hun inzet.

Roze Stadsdorp Filmgroep

Het jaar 2021 was voor de Filmclub van het Roze Stadsdorp een jaar van aanpassen aan dat wat mogelijk was. Door Corona waren de bioscopen een groot deel van het jaar gesloten of kon er slechts een beperkt aantal mensen de zalen bezoeken. Zodoende kon de filmclub haar reguliere filmactiviteiten vaak niet realiseren. In normale omstandigheden wordt er iedere tweede woensdagavond en iedere vierde zondagochtend van de maand een filmgroep bijeenkomst gehouden in diverse bioscopen van Amsterdam. Dat was tijdens de eerste helft van 2021 jaar geen optie en voor onze filmliefhebbers wederom best een telleurstelling!

Gedurende de perioden van lockdown heeft de filmcommissie zich ten doel gesteld contact te houden met haar leden door met enige regelmaat een nieuwsbrief te sturen. Hierin werden voornamelijk digitale filmsuggesties gedaan die thuis gezien konden worden op bijvoorbeeld Netflix, Cineville, Vitamine, NPO of Pathé. Ook heeft Hugo van de filmcommissie met zijn digitale vaardigheden een eigen pagina op de site van het Roze Stadsdorp kunnen realiseren met filmweetjes of interviews met filmclub-leden over de rol die film speelt in hun leven. (https://www.rozestadsdorp.amsterdam/rozestadsdorp/h/2388/0/0/Film)

Al met al zijn we van januari t/m half juni niet fysiek naar de bioscoop geweest. Na die datum hebben we de filmbezoeken weer twee keer per maand op kunnen pakken. Het aantal leden dat dan aanwezig was varieerde, maar gemiddeld zijn er meestal zo’n 15 personen. Helaas ging half december het land, dus ok de bioscopen weer op slot.

Met veel plezier geven de Filmcommissieleden gestalte aan de filmclub van het Roze Stadsdorp, die ondertussen 245 leden telt! Ze zijn voornemens nog wel even door te gaan in deze samenstelling!

Ellen van Hout, Lode Wigersma, Hugo Lingeman en Lianne Postma.

Bridgen

Het tweede jaar corona-bridgen! Ondanks alle maatregelen waarvan vooral de maximale hoeveelheid bezoekers thuis voor ons belangrijk was, is de bridgegroep in 2021 toch nog 28 keer aan het bridgen geslagen. Weliswaar met slechts 1 tafel voor 4 personen per adres, maar wel soms op drie adressen per keer. De bridgeclub heeft 19 gevaccineerde en geboosterde leden. Gelukkig liepen maar een paar van hen corona op. En die knapten allen snel weer op. Iedereen hoopt vooral dat we het komende jaar niet weer belemmerd worden door Covid 19 of een andere variant en we vrolijk door kunnen bridgen! Nieuwe leden zijn welkom!

Organisatie: Jaap  Harryvan,  Ellekari Jongenelen

Wandelen

Op de mailinglijst staan 100 personen, die de wens te kennen hebben gegeven mee te willen wandelen of belangstelling hiervoor te hebben getoond. Wandelaars kunnen kiezen tussen wandelingen in het weekend onder leiding van Bart of op dinsdag onder leiding van Joy en Maggy.

 

De dinsdaggroep

De wandelclub heeft de minste hinder gehad van alle opgelegde Corona maatregelen maar desalniettemin hebben wij aan het begin van 2021 moeten wachten tot 16 maart voordat wij met elkaar konden afspreken. Wij hebben toen met twee groepjes van 4 personen gelopen. Iedere week i.p.v. om de week om toch nog een grotere aantal mensen te kunnen bereiken. Wij noemden het de ‘anderhalve meter tochten’.

Heel Nederland ging aan de wandel ook omdat er niets anders mogelijk was, alles was op slot. Daarom besloten wij de dinsdag te gebruiken omdat het de stilste dag van de week was/is.

Het OV werd afgeraden en dus spraken wij steeds rondom Amsterdam af zodat iedere deelnemer er met de auto of fiets kon komen.

Aan het einde van de lockdown waren er weer leuke routes mogelijk in de natuur en dat was feest voor ieder met een QR-code. Wij liepen op allerlei locaties en met grotere groepen. Weer koffiedrinken en lunchen onderweg. Een keertje zwemmen in Castricum. Heerlijk.

Wij hebben tot aan de (tweede) zware lockdown in december jl. tochten kunnen organiseren en toen moesten zelfs wij, de diehards een pas op de plaats maken.

Er zijn leden van de club helaas gestopt met wandelen door ziektes of blessures. Er zijn ook nieuwe mensen ‘bij de club’ gekomen omdat men het fenomeen van bewegen in de buitenlucht ging waarderen. En, niet te vergeten: de gezelligheid.

Joy Malone en Maggy

 

De zaterdaggroep

De zaterdaggroep is weer begonnen op 5 juni met wandelingen op de 1e en 3e zaterdag van de maand en heeft een maximum groepsgrootte van 10. Velen, waaronder ik zelf, hebben liever een kleinere, handzamere groep. In verband met horeca en OV is een kleinere groep ook handiger. De gemiddelde deelname gedurende "mijn" periode tussen half mei en half augustus was 8. Een groep van 20 of meer (voor de pandemie) is eigenlijk niet te doen. Zeker niet in tijden van coronavirussen.

Als gevolg van een dubbele breuk in de rechter enkel heb ik vanaf half augustus geen tochten meer kunnen verzorgen. Gedurende deze periode heeft Franz Bonsema mij zoveel mogelijk vervangen. Helaas heeft hij te kampen gekregen met een kuitspieraandoening, zodat ook hij de laatste weken van het jaar uitgeschakeld was voor wandelen.  Daarnaast verzorgt ook Stans af en toe een wandeling op zaterdag.

Bart de Boer

 

Fietsen

De fietsclub heeft in 2021 een enorme schwung gekregen omdat Henny Holla als medeorganisator is toegetreden. Hij is een gezellige, opgeruimde man die veel nieuwe leden aantrok. Samen hebben we meer tochten kunnen aanbieden: maandelijks twee, hij op doordeweekse dagen, ik op de oude, vertrouwde tweede zondag van de maand. Henny fietst graag in een stedelijke omgeving, ik heb een voorkeur voor de natuur, dus dat sluit goed bij elkaar aan. Eind van het jaar hadden we 55 leden. Meefietsen doen er, als ik me goed herinner van de eerste of tweede keer dat Henny een tocht aanbood, maximaal 15. Als de weersomstandigheden aan het eind van het jaar minder florissant worden fietsen we nog maar met een paar man en houdt het enthousiasme om nog tochten te plannen vanzelf op.

Franz Bonsema en Henny Holla

Zwemclub

Binnen het Roze Stadsdorp was al eens eerder een poging gewaagd een zwemclubje van de grond te krijgen, maar dit ‘verwaterde’ na enige tijd. Maar, in oktober 2021 heeft een aantal enthousiastelingen de draad weer opgepakt, temeer omdat het buitenzwemmen een hit werd tijdens de Corona lockdown perioden! Juist in de winter! Het buitenbad van het De Mirandabad lonkte. Toen ook het binnenbad weer openging, sloten nog wat andere roze zwemmers zich bij ‘de roze Dolfijntjes’ aan.

De groep telt nu 5 mannen en 4 vrouwen en zwemt iedere twee weken op woensdag van 10.00 – 11.00 uur. Na afloop is het heerlijk opwarmen in het Amstel Boathuis waar we samen koffiedrinken. Sportief en gezellig.

Contactpersonen zijn: Lode Wigersma en Lianne Postma

Roze dansen

Sinds maart 2020 hebben we geen dansmiddagen meer kunnen houden.  We hebben dus niets te melden in het jaarverslag.  Hopelijk komt er snel verandering in.

De danscommissie Bill Monsour

Poolen

In 2021 hebben we weinig gelegenheid gehad pool te spelen. Eerst was er de strenge lockdown aan het begin van het jaar en toen de horeca en het poollokaal geleidelijk weer opengingen in mei, zat de angst voor Covid-19 er nog goed in en waren de meeste poolers erg aarzelend.

Bovendien was het lente en hadden we allemaal behoefte aan zon en buitenlucht. In het najaar (september) zijn we met veel enthousiasme weer begonnen, maar al gauw waren er nieuwe beperkingen: eerst moeten we voor 20.00 het lokaal uit, toen al voor 17.00 en tenslotte gingen we weer in lockdown

Een deel van de poolclub (helaas zonder de mannen!)

Museumclub

Met veel plezier kijken wij terug op het eerste jaar van de Museumclub van het Roze Stadsdorp Amsterdam. Ondanks de beperkingen van de pandemie hebben wij toch een aantal bijzondere musea kunnen bezoeken: het Cobra-, het Teylers- en het Joods Historisch Museum.

In het Cobra museum bezochten we de tentoonstelling ter ere van de 100ste geboortedag van Karel Appel en een tentoonstelling met de titel A love Revolution, gewijd aan de relatie Frida Kahlo en Diego Rivera en het verband in hun werk.

In het Teylers Museum zagen wij de tentoonstelling ‘Vogelpracht’ en daarnaast de prachtige vaste collectie.

In het Joods Historisch Museum waren wij onder de indruk van de foto’s van Fred Stein.

Het bijzondere aan alle tentoonstellingen is de aandacht die wordt besteed aan uitleg, vormgeving en achtergrondinformatie.

Tot nu toe verwelkomden wij per keer tien tot twintig mensen en concluderen wij dat de Museumclub van het Roze Stadsdorp goed van start is gegaan.

Museumclub; Marijke Kooi, Peter Sas, Robert van Duijn