Beleidsplan 2019-2020

WAAR GAAN WE NAARTOE MET HET ROZE STADSDORP AMSTERDAM

INLEIDING

Eenzaamheid onder ouderen
Op 19 april 2015 vond de oprichtingsvergadering van het Roze Stadsdorp Amsterdam (RSA) plaats. Initiatiefneemster Ineke Kraus sprak deze vergadering toe. Ouderen lopen het risico te vereenzamen omdat zij minder mobiel worden en bestaande contacten verliezen. terwijl goede sociale contacten
een belangrijke voorwaarde zijn om gelukkig en gezond ouder te worden. Ouderen krijgen bovendien te maken met afnemende zorg en het ontbreken van vanzelfsprekende sociale gelegenheden om hun netwerk aan te vullen.

Waarom roze?
De overheid kijkt voor het leveren van informele zorg naar partners en kinderen, familie, vrienden en kennissen, buren en andere vrijwilligers. Maar LHBT+ers zijn op latere leeftijd vaker alleen. Velen hebben geen partner (meer) en geen kinderen, hebben een complexe of geen relatie met hun familie. Vrienden wonen niet altijd in de buurt en uit onderzoek en ervaring blijkt dat LHBT+ers nog steeds geconfronteerd worden met vormen van discriminatie en intimidatie. Zij (wij dus) hebben een kleiner ‘natuurlijk zorgsysteem’. Daarom zijn voor roze ouderen contacten met andere roze ouderen in de buurt belangrijk. Zo ontstond het idee voor een roze stadsdorp.

Doel van het Roze Stadsdorp Amsterdam
Het Roze Stadsdorp wil een netwerk zijn van 50plus LHBT+ers: een gemeenschap waarin we een aantal belangrijke levenservaringen en levenskeuzes delen en die dan ook als een soort familie gaat voelen met wie je lief en leed kunt delen. In de statuten van Stichting Roze Stadsdorp Amsterdam  staan de doelen als volgt omschreven: het bevorderen, behouden en versterken van de zelfstandigheid en waardigheid, de sociale participatie, sociale cohesie en gezondheid van LHBT+ 50 plussers en het hiertoe verstrekken van relevante informatie. Kortom: het bevorderen en ontwikkelen van roze nabuurschap.

 

HOE STAAT HET ROZE STADSDORP ER ANNO 2019 VOOR?

Na de oprichting in 2015 is het RSA geleidelijk gegroeid tot een niet meer weg te denken gemeenschap van LHBT+50 plus deelnemers.
De verworvenheden mogen er zijn:

 • meer dan 750 ingeschreven deelnemers
 • een stichting + statuten + een bestuur
 • een website met veel relevante informatie inclusief de talloze activiteiten voor de roze ouderen van het stadsdorp
 • een informele werkstructuur van vrijwilligers met vier commissies:
  • de borrelcommissie die de maandelijkse stadsbrede borrel organiseert met maandelijks zo’n 60 tot 90 bezoekers;
  • de commissie PR waaronder de communicatie en website;
  • de commissie nabuurschap;
  • de commissie zorginformatie;
 • een maandelijkse nieuwsbrief;
 • een voorbereidingsgroep voor themabijeenkomsten;
 • verschillende activiteitengroepen: o.a. een filmgroep, een wandelclub, een fietsclub, een Pink Dance, een poolgroep, een bridgeclub;
 • 18 buurtgroepen verdeeld over de stad die met groeiend succes samen eten, borrelen of andere activiteiten organiseren;
 • toenemende erkenning van het RSA als partner van andere roze en ouderenorganisaties en de gemeente Amsterdam;
 • via de Universiteit van Nijmegen is in het afgelopen jaar een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de deelnemers over de verschillende aspecten van het Roze Stadsdorp. De uitkomsten worden begin 2019 verwacht.

 

HOE WORDT GEWERKT AAN HET ROZE NABUURSCHAP?

Thuis oud worden
Wij zijn de generatie die zo veel mogelijk oud willen worden in onze eigen woning/woonomgeving. Amerikanen hebben hiervoor de mooie uitdrukking: ‘ageing in place’.
Om dat mogelijk te maken is, naarmate mensen ouder worden, een heel palet van zorg en ondersteuning nodig:

 • goede medische (thuis)zorg door professionele aanbieders,
 • goede thuiszorg om te helpen bij de dagelijkse taken,
 • mensen voor klusjes in en om het huis,
 • een goed sociaal netwerk.

Omdat we als LHBT+50 plussers minder vaak deel uit maken van traditionele netwerken is het voor ons extra belangrijk om contacten met roze leeftijdsgenoten op te bouwen en dan vooral in onze eigen omgeving, vanwege onze afnemende mobiliteit.

Buurtgroepen
Met de buurtgroepen, die per wijk georganiseerd worden, wil het Roze Stadsdorp de mogelijkheid bieden om in de eigen woonomgeving in contact te komen met andere roze buurtbewoners. Binnen die buurtgroepen kunnen mensen elkaar ontmoeten, samen dingen doen en elkaar een helpende hand bieden als dat nodig is. Zo bouwen we met elkaar een sociaal netwerk in de eigen woonomgeving op.
Nabuurschap is geen (buddy)zorg, de vanzelfsprekendheid een ander te helpen ontstaat omdat je die ander kent en je je bij hem of haar betrokken voelt. Voor goed nabuurschap is het daarom belangrijk dat mensen elkaar leren kennen. Het is dan immers vanzelfsprekender om ‘even iets voor elkaar te doen’.

 

ONS ROZE STADSDORP TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN

Dat het RSA staat als een huis is wel duidelijk. De georganiseerde activiteiten en vooral de borrel worden goed bezocht, maar een aantal zaken kan beter of anders. Daarom heeft het bestuur in het afgelopen jaar (2018) samen met de commissies en geïnteresseerde leden nagedacht over de vraag:
welke zaken verdienen de komende tijd extra aandacht en hoe gaan we dat doen.
Daaruit zijn de aandachtspunten en actiepunten voortgekomen m.b.t.

 • nabuurschap en buurtgroepen
 • meer onderlinge betrokkenheid
 • communicatie
 • de organisatie van commissies en financiën

Daarnaast deed een studente van de Universiteit van Nijmegen, in het kader van haar master thesis, onderzoek naar de beleving van de deelnemers van het Roze Stadsdorp. Een aantal van haar aanbevelingen nemen wij mee in dit jaarplan:

 • Het creëren van een meer welkom gevoel bij (met name) nieuwe leden d.m.v.:
  • Het aanwijzen van maatjes
  • Het aanbieden van een personal support system dat nieuwe leden kunnen raadplegen wanneer zij support nodig achten tijdens hun introductie;
 • Het actief bevorderen van de naamsbekendheid van Roze Stadsdorp (bijv. Op buurtbijeenkomsten, bij roze hotspots in Amsterdam en via zowel traditionele- als moderne mediaplatformen)
 • Het organiseren van vergaderingen voor coördinatoren van buurtgroepen waarbij actief informatie wordt gedeeld over het zo goed mogelijk inrichten van de buurtgroep.

De actiepunten vanuit het raadplegen van onze leden en de aanbevelingen van het onderzoek worden hieronder verder uitgewerkt.

1. Nabuurschap en buurtgroepen
De afgelopen twee jaar zijn de buurtgroepen gestart met de vrij open opdracht om bij elkaar te komen en samen activiteiten te ondernemen. Dit is, met wisselende succes, gelukt.
Wat opvalt is dat we met elkaar zoekende zijn naar goede vormen: wat is wel en niet succesvol. Er is duidelijk behoefte aan een goede omschrijving en verdere concretisering van wat we onder nabuurschap verstaan en naar meer handvatten voor de organisatoren.
Dat betekent het volgende:

 • De commissie nabuurschap zal het concept nabuurschap samen met de coördinatoren van de buurtgroepen actief vorm geven. Ook wordt nagedacht over manieren om de drempel naar de
  buurtgroep zo laag mogelijk te maken.
 • De vergadering van coördinatoren van de afzonderlijke buurtgroepen wordt een belangrijk forum dat twee keer per jaar bij elkaar komt om ervaringen uit te wisselen, elkaar te steunen en van elkaar te leren.
 • Buurtgroepen zullen zichtbaarder worden tijdens de borrel en gaan de leden via de website informeren over hun activiteiten.

De uitvoering ligt bij de Commissie nabuurschap, die e.e.a. vorm geeft in een plan van aanpak.

2. Verbetering opvang nieuwkomers
Nieuwe deelnemers worden nu alleen via nieuwsbrieven en website geïnformeerd over de mogelijkheden van het RSA en het is aan hen of ze daar gebruik van gaan maken.
De borrelcommissie werkt als enige met een eerste opvang van mensen die voor het eerst komen. De indruk is dat dit niet voor iedereen genoeg is: er zijn signalen dat voor sommigen de drempel naar borrel, bijeenkomsten en buurtgroepen hoog is.
Dat betekent het volgende:

 • nieuwkomers betrekken
  Meer betrokkenheid krijg je o.a. door de drempel naar activiteiten zo laag mogelijk te maken voor nieuwkomers.
  Er wordt een commissie Introductie ingesteld met als opdracht: het bedenken van maatregelenom nieuwe leden beter te bereiken en zich opgenomen te laten voelen in het Roze Stadsdorp.
  Een belangrijke plek waar veel nieuwe leden komen is de borrel, tegelijk kunnen ze daar ook gemakkelijk ‘zoek raken’ als ze weinig tot geen mensen kennen.
  In goed overleg met de borrelcommissie wordt gekeken of de opvang van nieuwe mensen tijdens de borrel zo verbeterd kan worden dat mensen zich snel opgenomen voelen.Mogelijke vormen daarvoor zijn:
  • een introductietafel bij de borrel om nieuwe leden te verwelkomen,
  • het instellen van extra gastheren en –vrouwen om mensen welkom te heten tijdens de borrel,
  • een introductiegroep,
  • nieuwe mensen actief voorstellen aan iemand van de buurtgroep en activiteitengroepen.

Ook met de organisatoren van activiteiten en de buurtgroepen zal overleg plaatsvinden over de opvang van nieuwkomers.

Het bestuur organiseert een commissie opvang nieuwe leden. Deze commissie zal vervolgens, in overleg met de borrelcommissie en organisatoren van activiteiten, een aantal voorstellen doen om te komen tot verbetering van de opvang van nieuwe leden.

3. Vergroten van de betrokkenheid van leden

 • Leden actiever betrekken bij activiteiten
  Mensen blijken zeer bereid om bij te dragen aan de ontwikkeling van ons Stadsdorp als het gaat om zaken gaat waar ze belangstelling voor hebben of ervaren in zijn. We hebben daarvoor een goed beeld nodig van de individuele kennis en kunde. Een inventarisatie van de (beroepsmatige) vaardigheden/bekwaamheden is een begin. Dit moet leiden tot een ‘vraag en aanbodkaartenbak’, waardoor ‘vragers’ gekoppeld kunnen worden aan ‘aanbieders’.
 • Wederkerigheid
  Onderlinge verbondenheid komt tot uiting in het begrip wederkerigheid. Doch de invulling daarvan behoeft nadere uitwerking. Uitgangspunten daarbij zijn o.a.
  • gezelligheid is goed, maar het is vooral een middel om tot nabuurschap te komen;
   deelname is niet vrijblijvend.
  • we zijn er voor elkaar en kunnen onze bekwaamheden en vaardigheden voor elkaar inzetten, als we het maar van elkaar weten.

Het initiatief om deze zaken op gang te brengen ligt bij het bestuur.

4. Belang van communicatie via website, nieuwsbrief en Facebook
Dit zijn belangrijke media voor de communicatie met de deelnemers. In het afgelopen jaar hebben we een mooie nieuwe huisstijl voor website, nieuwsbrief en folder gekregen. Al het werk rondom de communicatie ligt bij de redactie, die op dit moment slechts twee vrijwilligers telt.
Dit is te kwetsbaar. Ook ontbreekt de tijd om de site verder uit te bouwen en om Facebook actief te beheren.
Dat betekent het volgende:

 • Er wordt actief gezocht naar een goede versterking van de webredactie zowel voor het beheer van de website als voor de noodzakelijke ondersteuning om de website te verbeteren en
  toekomstbestendig te maken.
 • Daarnaast wordt gestreefd naar een digitaal magazine met interessante artikelen en interviews met leden om het ‘familiegevoel’ te versterken.

Het bestuur pakt dit op in overleg met de webredactie.
Omdat de verwachting is dat een goede uitvoering van dit voornemen de middelen van het Stadsdorp te boven gaat zal het bestuur zich inspannen hiervoor elders middelen te vinden.

5. Organisatie van het Roze stadsdorp, commissies en financiën
In het afgelopen jaar is verder gebouwd aan de organisatiestructuur: er zijn enkele nieuwe commissies gestart, zoals de commissie zorginformatie, en de commissie nabuurschap, die min of meer slapend was, is nieuw leven ingeblazen.
En er komt steeds meer behoefte aan overleg met het Roze stadsdorp door externe partijen. We zijn en worden benaderd voor deelname aan overleg of voor overleg over verdere samenwerking. Het was niet altijd duidelijk waar we wel en niet op in moesten gaan. En ook wie welke contacten aan moest gaan: het bestuur of de commissie PR.
Er is dus nadere afstemming nodig omtrent de over taken en wederzijdse verwachtingen tussen bestuur en commissie.

Het Roze Stadsdorp heeft geen vaste inkomsten. Een actie voor donaties heeft in 2018 € 3000 opgeleverd. Het is wenselijk om voor donaties een ANBI-status te verkrijgen.
Dat betekent het volgende:

 • Er komt een taakomschrijving voor alle commissies.
 • Om een goede samenwerking tussen bestuur en commissies te versterken zal met name aan de nieuwe commissies voorlopig een bestuurslid deelnemen.
 • Met de commissie PR zal afstemming plaatsvinden over de externe taken die bij hen liggen.
 • Het bestuur van het Roze Stadsdorp zal een plan ontwikkelen om regelmatige inkomsten te genereren. Doneren is een van de mogelijkheden.
 • In het komend jaar wordt de ANBI-status aangevraagd.

De initiatief om dit op gang te brengen ligt bij het bestuur.

 

BEGROTING 2019

  realisatie 2018 begroting 2019
Donaties 4.385 2.500
Subsidies   5.000 *
Totaal baten 4.385 7.500
     
Bestuurskosten 40 100
Verzekeringen 469 500
Publiciteit 233 1.000
Internet/website  * 179 5.000
Bankkosten 98 100
Activiteiten   500
Overige kosten 57 50
Totaal lasten 1.077 7.250
     
Resultaat 3.308 250
     

Amsterdam, juni 2019

* Uitsluitend indien subsidie wordt toegekend, zal er een investering in de website plaatsvinden.